درباره مامعرفی شرکت


شرکت کارگزاری توسعه فردا  در تاریخ 19 اسفند ماه 1374 تحت شماره 120249 در اداره ثبت شرکت­ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است.
سرمایه فعلی شرکت 300 میلیارد ریال بوده که مبلغ آن تماماً پرداخت شده است. دفتر مرکزی شرکت در استان تهران واقع است. این شرکت با توجه به سابقه  خویش در امر ارائه خدمات کارگزاری، الویت اصلی خود را ارایه خدمات نوین و متمایز به مشتریان خویش قرار داده است.

 

شرح فعالیت ها و خدمات قابل ارائه

شرکت می­تواند به هر یک از فعالیت­های زیر مبادرت ورزد مشروط به اینکه مجوزهای مربوطه را از سازمان دریافت دارد.

 

 email:  info@fardabroker.com


16:32:28 1394-06-08