مشاور عرضهمشاور عرضه


مشاور عرضه شخص حقوقی دارای مجوز از سازمان است که درخصوص انتشار و عرضه اوراق بهادار، مشاوره ارائه می‌نماید. ناشران اوراق بهادار به منظور انجام مراحل ثبت، انتشار و عرضه اوراق بهادار و تکمیل مستندات مربوطه نزد مراجع قانونی، مجاز به استفاده از خدمات مشاوران عرضه می‌باشند.شرکت کارگزاری توسعه فردا با اخذ مجوز مشاور عرضه در سال 1391 از سازمان بورس و اوراق بهادار، خدمات ذیل را ارائه می‌نماید:

 ›   بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی ناشر و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب

 ›   ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی ناشر

 ›   ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی

 ›    بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یادشده

 ›   تأیید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهارنظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح

 ›    تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار ناشر

 ›   نمایندگی قانونی ناشر نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار

 ›   تهیه گزارش توجیهی

 ›   انجام مطالعات بازاریابی اوراق بهادار در دست انتشار و ارائۀ مشاوره به ناشر در خصوص میزان انتشار اوراق بهادار، شرایط انتشار، نحوۀ فروش یا پذیره‌نویسی اوراق، زمان‌بندی انتشار و عرضۀ اوراق بهادار و راهنمایی ناشر در انتخاب عامل مناسب برای عرضه اوراق بهادار

 ›   بازاریابی و فروش اوراق بهادار

 ›   تعیین قیمت فروش یا پذیره نویسی اوراق بهادار


16:45:01 1394-06-09