بورس ایدهبازار دارایی فکري

شرکت کارگزاري توسعه فردا داراي مجوز فعالیت در بازار سوم فرابورس و در نتیجه بورس ایده می باشد. این شرکت در نظر دارد با ارائه خدمات و محصولات بازار دارایی فکري ذیل ایده پردازان و سرمایه گذاران را در راستاي گزینش بهترین و مناسب ترین ایدهها و سرمایه گذاري ها یاري دهد:

 

مزایاي ثبت ایده در بازار دارایی فکري

✦ انجام مطالعات بازار و آینده پژوهشی صنعت

✦ تدوین پورتفلیو و صندوق بهینه سرمایه گذاري

✦ اعتبارسنجی و ارزشگذاري اوراق حقوق مالکیت فکري

✦ مشاوره و ثبت اوراق حقوق مالکیت فکري در بورس ایده

✦ خدمات مشاوره و عقد قرارداد بین ایده پرداز و سرمایه گذار

✦ بازاریابی وارائه رخدادها درراستاي معرفی ایدهها به سرمایه گذاران

 

رویه پذیرش و معاملات

فرابورس ایران طی درخواستی از کلیه مخترعین و صاحبین حقوق مالکیت فکري در کشورمان که قصد تامین مالی براي راه اندازي طرح هاي خود از طریق بازار دارایی فکري را دارند، دعوت نموده است تا پس از ثبت حقوق مالکیت فکري خود نزد مراجع ثبت قانونی اعم از اداره کلی مالکیت صنعتی به شرکت هاي تامین سرمایه، مشاوران سرمایه گذاري و کارگزاران عضو فرابورس ایران مراجعه و درخواست خود را براي حضور در این بازار ارائه نمایند. متقاضی باید مدارك ذیل را براي ثبت درخواست ارائه دهد:

๏ اوراق شناسایی مخترع طرح؛

๏ اوراق شناسایی مالک حقوق مادي ناشی از دارایی فکري (شخص حقیقی یا حقوقی)؛

๏ اوراق مربوط به ثبت دارایی فکري نزد مراجع ذي صلاح ثبت کننده؛

شرکت مشاور سرمایه گذاري، تامین سرمایه یا کارگزار عضو فرابورس ایران پس از دریافت مدارك، درخواست عرضه متقاضی را به همراه مدارك مذکور به فرابورس ایران ارائه می دهد تا پس از تایید احراز اصالت و هویت اختراع و مخترع از مراجع ثبت مربوطه و اخذ تاییدات فنی طرح از معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري، طرح کسب و کار ایده BP را تهیه نموده و به فرابورس ارائه نماید.


09:09:49 1394-09-23