مدیران اجراییمدیربورس کالا آقای محمد رضا طوسی
مدیر مشاورعرضه اوراق بهادار خانم افشاری
مدیر مشاور پذیرش اوراق بهادار خانم افشاری
مدیر امور اداری و منابع انسانی آقای امید بشیری
مدیر بورس انرژی وآتی کالا خانم مریم عمو تقی
مسئول کارگروه مبارزه با پولشویی خانم ستاره رضایی
مسئول معاملات برخط خانم سارا خادم

16:42:06 1394-06-08