مدیران اجراییمدیر سبدگردانی آقای محمد رضا طوسی
مدیربورس کالا آقای حمید جلالی
مدیر مشاورعرضه اوراق بهادار آقای بهراد سید زارع
مدیر مشاور پذیرش اوراق بهادار آقای بهراد سید زارع
مدیر امور اداری و منابع انسانی آقای امید بشیری
مدیر بورس انرژی وآتی کالا خانم مریم عمو تقی
مسئول کارگروه مبارزه با پولشویی خانم ستاره رضایی
مسئول معاملات برخط خانم مونا زارعی پور

16:42:06 1394-06-08